[filename.info logo]
[cn bank.dll][de bank.dll][es bank.dll][fr bank.dll][gb bank.dll][it bank.dll][jp bank.dll][kr bank.dll][nl bank.dll][pt bank.dll][ru bank.dll][us bank.dll]
 

bank.dll (3.2.2004.207)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ bank.dll
Dateidatum:2004-02-07 12:42:12
Version:3.2.2004.207
Dateigröße:160.256 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:559694A
MD5:A93A BB87 7BB8 F47D 3C94 5EF9 8293 5BD2
SHA1:55C8 F5E7 1856 A3A7 DF4F E4F7 AAF2 3BEA 4FC1 68C6

Versions-Informationen

Firmenname:Winbond Electronics Corp.
Datei-Beschreibung:Dynamic Link Library for Bank Card
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Application
Datei-Version:3.2.2004.207
Copyright:Copyright(C) 2001 Winbond Electronics Corp.
Produktversion:3.2.2004.207Valid HTML 4.01!